Trwa przetwarzanie wprowadzonych danych.
Prosimy o chwilę cierpliwości...

Regulamin Serwisu
i Polityka prywatności

 

 

Serwis fitcasco jest platformą internetową stworzoną przez BIK Serwis Sp. z o.o. w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, działającą na podstawie niniejszego Regulaminu Serwisu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, za pośrednictwem której możliwe jest bezpośrednie zawarcie umowy ubezpieczenia.

Korzystanie ze wszystkich usług dostępnych przez Serwis poprzedzone jest zapoznaniem się z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez BIK Serwis Sp. z o.o. oraz wyrażeniem woli skorzystania z usług Serwisu na warunkach niniejszego Regulaminu, którego zapisy są wskazane poniżej, oraz zapoznaniem się z treścią Pełnomocnictw agencyjnych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Serwisu.

 

Spis treści

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BIK Serwis Sp. z o.o. (dalej „Regulamin”)


§1 Postanowienia wstępne

§2 Definicje

§3 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

§4 Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

§5 Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

§6 Prawa własności intelektualnej

§7 Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

§8 Warunki techniczne świadczenia usług

§9 Zasady odpowiedzialności

§10 Postępowanie reklamacyjne

§11 Pliki Cookies

§12 Postanowienia końcowe

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BIK Serwis Sp. z o.o.

(dalej „Regulamin”)

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin określa między innymi:

 

a) prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu;

b) rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu i Zespołu Obsługi Klienta fitcasco;

c) dane Zakładów ubezpieczeń w imieniu i na rzecz których działa BIK Serwis w ramach świadczenia Usług w ramach Serwisu;

d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego;

e) wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług.

 

3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług udostępnienia Serwisu należy:

 

a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług;

b) oznaczyć na stronie Serwisu check-box wskazujący na chęć korzystania z usług Serwisu na warunkach niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca, w związku z prowadzeniem działalności w charakterze agenta ubezpieczeniowego przestrzega „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem: http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: ,,RODO”), Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 ze zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2077 – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U z 2017, poz. 683) oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. BIK Serwis/Usługodawca – BIK Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Polanki 136/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469858, NIP: 5252559531, kapitał zakładowy: 100.000 złotych. Usługodawca jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 1122075/A.

2. Zespół Obsługi Klienta fitcasco – serwis prowadzony przez Usługodawcę, realizujący obsługę klienta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczta elektroniczna, czat dostępny w serwisie, sms, oraz za pośrednictwem komunikacji głosowej.

3. Czynności agencyjne – czynności z zakresu dystrybucji ubezpieczeń wykonywane przez uprawnionych pracowników BIK Serwis w imieniu Zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia, a także zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu Zakładu ubezpieczeń za pośrednictwem Serwisu oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Serwisu, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym lub odpowiednio Ustawy dystrybucyjnej.

4. KC - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

5. Kod do kalkulacji - kombinacja liczb i liter stanowiąca łącznie kod dostępu do Serwisu. Kod do kalkulacji Użytkownik może uzyskać poprzez kontakt z Call Center.

6. Konsultant Zespołu Obsługi fitcasco – pracownik Usługodawcy obsługujący klienta w ramach serwisu.

7. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

8. Podmiot Przetwarzający– podmiot, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego funkcjonowania systemu, tj. Blue Services z siedzibą w Sopocie, przy ul. Haffnera 6 (81-717 Sopot), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 2040002495, w zakresie danych dostępowych administratorów i użytkowników Serwisu, przekazanych do przetwarzania w momencie wprowadzenia ich przez użytkowników do Serwisu.

9. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

10. Serwis – portal internetowy zarządzany przez BIK Serwis, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: www.fitcasco.com.pl. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących rynku ubezpieczeniowego, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną, w tym zawarcie umów ubezpieczenia.

11. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość, dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych.

12. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

13. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

14. Umowa ubezpieczenia – zawarta pomiędzy Ubezpieczającym, a wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia w zakresie obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.

15. UODO – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

16. Usługi – czynności z zakresu dystrybucji polegające na udzielaniu informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu ubezpieczenia, oraz Czynności agencyjne w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Zespołu Obsługi Klienta fitcasco, a także umożliwieniu Użytkownikowi dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.

17. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

18. UUO – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.).

19. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie lub przez Zespół Obsługi Klientów fitcasco.

20. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw Usługodawca wykonuje czynności agencyjne w ramach Serwisu, tj. w imieniu odpowiednio: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy u Hestii 1 (81-731 Sopot), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024812, bądź InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Noakowskiego 22 (00-668 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054136;

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin, stanowi integralną część zawieranej przez BIK Serwis z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie musi być poprzedzone zamówieniem świadczenia tej usługi poprzez oznaczenie checkboxa na stronie Serwisu co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Zespołu Obsługi Klienta fitcasco.

3. Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia.

4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Polanki 136/8, 80-322 Gdańsk lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: obsluga.fitcasco@bikserwis.pl

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 4. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:

 

a) poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej www.fitcasco.com.pl komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;

b) telefonicznie - w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Zespołu Obsługi Klienta fitcasco;

c) za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail obsluga.fitcasco@bikserwis.pl.

 

2. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:

 

a) kierując pismo na adres korespondencyjny BIK Serwis Sp. z o.o.: ul. Polanki 136/8, 80-322 Gdańsk, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: obsluga.fitcasco@bikserwis.pl,

b) dzwoniąc na numer telefonu: 58 77 06 215,

c) osobiście u  Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a).

 

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:

 

a) poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,

b) telefonicznie za pośrednictwem Zespołu Obsługi Klienta fitcasco,

c) osobiście przez swojego przedstawiciela,

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Zespołu Obsługi Klienta fitcasco w terminach i godzinach pracy Zakładów ubezpieczeń lub Usługodawcy.

2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

3. Za korzystanie z Serwisu w zakresie przedstawienia ofert ubezpieczeniowych również za pośrednictwem Konsultanta Zespołu Obsługi Klienta Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż opłata za połączenie.

4. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Zespołu Obsługi Klienta fitcasco Użytkownik ponosi koszt polisy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.

5. W prawidłowym działaniu Serwisu oraz dostępności Zespołu Obsługi Klienta fitcasco mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Zespół Obsługi Klienta fitcasco, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.

6. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Zakład ubezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, BIK Serwis ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Usługodawca jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

9. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Zespołu Obsługi Klienta fitcasco treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Zespołu Obsługi Klienta fitcasco w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.

11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych podmiotów.

12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.

13. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o:

a) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług;

b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

c) wykorzystywanych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

d) Podmiotach Przetwarzających dane osobowe.

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 6. Prawa własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Usługodawcy i innych podmiotów.

3. Treści umieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie jest możliwe:

a) po uprzednim wykorzystaniu przez Użytkownika kodu do kalkulacji (poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kalkulacja z tokenem”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu i wpisanie kodu do kalkulacji w udostępnionym formularzu),

b) bez wykorzystania przez Użytkownika kodu do kalkulacji (poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Rozpocznij nową kalkulację”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu i wpisanie kodu do kalkulacji w udostępnionym formularzu).

2. Za pośrednictwem Serwisu lub poprzez kontakt z Zespołem Obsługi Klienta fitcasco możliwe jest zawarcie Umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Zakładem ubezpieczeń reprezentowanym przez Usługodawcę jako agenta ubezpieczeniowego.

3. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Zespołu Obsługi Klienta fitcasco, Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Zespołu Obsługi Klienta fitcasco.

4. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

5. Użytkownik odpowiada za podanie prawdziwych danych innych osób zgodnie z ust. 4, powyżej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za fakt umieszczenia ich danych w Serwisie, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

6. Zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzedza wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej za pomocą Stron transakcyjnych w oparciu o ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (stanowiącą zautomatyzowane podjęcie decyzji w rozumieniu 22 RODO) oraz przedstawienie Użytkownikowi podsumowania oferty (stanowiące zautomatyzowane podjęcie decyzji w rozumieniu 22 RODO), obejmującego w szczególności wskazanie przedmiotu zawieranej umowy oraz jego głównych cech, całkowitych kosztów zakupu polisy oraz czasu jej trwania. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego będzie dokonana na podstawie podanych przez Panią/Pana danych, wpływających na to ryzyko (np. o szkodowości w poprzednich latach, wieku, okresie posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów). Ocena ta będzie opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu tych danych, w tym ich profilowaniu. Taka ocena ryzyka jest niezbędna do zawarcia z Panią/Panem Umowy Ubezpieczenia i ustalenia warunków tej Umowy, w szczególności wysokości składki (która jest zależna od wyniku profilowania). BIK Serwis wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane podlegają profilowaniu. Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony BIK Serwis, a także do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej zautomatyzowanej decyzji, o której mowa powyżej – co jest możliwe na każdym etapie świadczenia usług w ramach Serwisu – poprzez kontakt z Zespołem Obsługi Klienta fitcasco lub poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: obsluga.fitcasco@bikserwis.pl lub przy użyciu czata dostępnego na stronie Serwisu.

7. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kupuję i płacę”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu, obejmującej podsumowanie oferty i oświadczenia woli wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku usług Zespołu Obsługi Klienta fitcasco oświadczenie Użytkownika o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia może być złożone telefonicznie wobec Konsultanta Zespołu Obsługi Klienta fitcasco.

8. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu bramki płatniczej znajdującej się na stronie Serwisu:


a) karta kredytowa: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;b) przelew bankowy (Pay-by-link);
c) szybkie przelewy;
d) BLIK

lub

e) przelew dowolny

 

9. Dokonanie płatności poprzez bramkę płatniczą, jedną z metod wskazanych ust.8. a. do d. powyżej, skutkuje przesłaniem na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji o rozpoczęciu transakcji płatności oraz o jej realizacji. Po dokonaniu płatności i skutecznym wylogowaniu się ze strony na którą nastąpiło przeniesienie przez bramkę płatniczą, nastąpi przekierowanie Użytkownika na stronę Serwisu.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 b. powyżej, Użytkownik może skorzystać wyłącznie z metod płatności, o których mowa w ust. 8. a. do d. powyżej.

11. W przypadku wyboru przez Użytkownika metod płatności o których mowa w ust. 8. a. do d. powyżej, dokumenty ubezpieczenia oraz Umowa ubezpieczenia, zostaną Użytkownikowi przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail, po dokonaniu przez Użytkownika płatności.

12. Anulowanie transakcji płatniczej powoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Serwisu, gdzie wskazane zostaną dane do dokonania płatności przy użyciu przelewu dowolnego z wyłączeniem przypadku o którym mowa w pkt. 10 i 11. powyżej.

13. Termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określany w umowie ubezpieczenia lub przez zakład ubezpieczeń na zasadach określonych w KC. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika przy użyciu karty kredytowej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty kredytowej Użytkownika.

14. Szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia, w tym wysokość sumy ubezpieczenia albo sumy gwarancyjnej oraz początek i koniec okresu ubezpieczenia określony jest w polisie ubezpieczeniowej lub wynika z ogólnych warunków ubezpieczenia. Usługodawca zastrzega, że w przypadku umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, o ile postanowienia polisy lub ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie.

15. Ubezpieczający, będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

16. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 17.

17. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 18 oraz 19, Usługodawca lub Zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

18. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.

19. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami §10 niniejszego Regulaminu.

 

 • Powrót do spisu treści

 

8. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 

a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,

b) włączona obsługa Cookies i JavaScript

c) minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.

d) d. w przypadku usług Zespołu Obsługi Klienta fitcasco wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów.

 

2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 2048 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 9. Zasady odpowiedzialności

1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem www.fitcasco.com.pl niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

4. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Zespołu Obsługi Klienta fitcasco należy zgłaszać drogą elektroniczną - na adres pisemnie - osobiście, w siedzibie BIK Serwis lub przesyłką pocztową na adres korespondencyjny BIK Serwis, wskazany w § 4 ust. 2 pkt a lub telefonicznie - na numer Zespołu Obsługi Klienta fitcasco.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

4. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przezeń przy składaniu reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail, jeżeli Użytkownik złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną.

 • Powrót do spisu treści

 

 

 

§ 11. Pliki Cookies

1. Serwis używa plików cookies.

2. Pliki cookies są plikami informatycznymi małej objętości instalowanymi i przechowywanymi na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu przegląda strony internetowe. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi (w trakcie przeglądania której doszło do instalacji pliku), czas przechowywania pliku na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu korzysta z Internetu, jak również przypadkowy (losowo wygenerowany) niepowtarzalny numer.

3. Przeglądarki internetowe zazwyczaj skonfigurowane są w taki sposób, że automatycznie zezwalają one na instalację i przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu korzysta z Internetu. Użytkownik przeglądarki może wedle swego uznania zmienić te ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, np. w taki sposób, że instalacja plików cookies będzie wymagała każdorazowo zgody użytkownika przeglądarki albo że użytkownik przeglądarki będzie każdorazowo informowany o instalacji plików cookies. Wyłączenie opcji automatycznej zgody na instalację i przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik korzysta z Internetu, może utrudniać, a nawet uniemożliwiać korzystanie z Serwisu lub z niektórych funkcjonalności (skonkretyzowane przeznaczenie plików cookies opisane zostało w postanowieniach ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu). Sposób obsługi przeglądarek internetowych, w tym zmiana ustawień dotyczących instalacji i przechowywania plików cookies, opisany jest w instrukcjach posługiwania się tymi przeglądarkami.

4. Serwis używa plików cookies sesyjnych oraz stałych, tj.:

 

a) plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, w trakcie połączenia ze stroną Serwisu (pliki sesyjne);

b) plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, przez czas zdefiniowany przez stronę internetową, z której pochodzą (pliki stałe).

 

5. Serwis używa albo potencjalnie może używać plików cookies przechowywanych na urządzeniach, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Serwisu, w następujących celach:

 

a) uwierzytelnienia w ramach Serwisu;

b) bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu);

c) tzw. utrzymania sesji - po zalogowaniu przejście przez Użytkownika do kolejnej zakładki (podstrony internetowej) Serwisu nie wymaga ponownego logowania;

d) dostosowania zawartości strony głównej oraz zakładek (podstron internetowych) Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (identyfikacja urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu) i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej;

e) statystycznych (sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników).

 

6. Postanowienia ust. 1 – 5 niniejszego paragrafu opracowano w oparciu o wzór zamieszczony na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/, do którego prawa autorskie przysługują IAB Polska.

 

 • Powrót do spisu treści

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

3. BIK Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Serwisu.

4. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

6. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

 

 • Powrót do spisu treści

 

 

Skontaktuj się z nami

58 77 06 215

pon-pt 09:00-17:00

fitcasco@bikserwis.pl


Zgłoś szkodę

58 55 49 949

infolinia całodobowa

likwidacjaszkod@bikserwis.pl