Trwa przetwarzanie wprowadzonych danych.
Prosimy o chwilę cierpliwości...

 

Jeżeli masz wątpliwości,
możesz na nas liczyć

58 77 06 215

pon-pt 09:00-17:00

 

Podstawowe informacje
dotyczące produktu fitcasco

 

Zapis Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ,,FITCASCO" (zwane dalej OWU) zawierają szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia fitcasco, w tym:

- Definicje produktowe,

- Zakres odpowiedzialności dotyczący zawieranego ubezpieczenia,

- Wyłączenia generalne oraz produktowe,

- Informacje o sposobie rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od ubezpieczenia zawartego na odległość,

- Informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji,

- Informacje o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy  oraz  informacje o sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy.

 

 • Niniejszy dokument jest przedkładany zgodnie z Regulaminem Serwisu, wraz z ofertą ubezpieczenia.

 

Informacja o szczegółowych warunkach produktu, jest dostępna również poprzez kontakt z Zespołem Obsługi Klienta fitcasco:

- telefon 58 77 06 215,

- email obsluga.fitcasco@bikserwis.pl

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia

 

Przystąpienie do ubezpieczenia jest możliwe dla wszystkich klientów Serwisu, którzy przed przystąpieniem do kalkulacji zaakceptują Regulamin Serwisu oraz którzy posiadają token lub kontaktują się z Zespołem Obsługi Klienta fitcasco, korzystając z numeru telefonu podanego w stopce strony. 

 

  • Zawarcie ubezpieczenia w tym pakiecie jest związane ze spełnieniem kilku warunków łącznie

 

 • Właściciel ubezpieczanego pojazdu spowodował maksymalnie 2 szkody komunikacyjne w okresie ostatnich 5 lat (z ubezpieczenia OC lub AC),

 

 • Ubezpieczany pojazd jest pomiędzy 3 a 15 rokiem eksploatacji licząc datę produkcji z dowodu rejestracyjnego, a jego wartość wynosi do 150 000 zł.

 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, związanych z możliwością przystąpienia do ubezpieczenia fitcasco, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta fitcasco:

- telefon 58 77 06 215,

- email obsluga.fitcasco@bikserwis.pl

Warianty ubezpieczenia AC

 

W ramach pakietu fitcasco, dostępne są 3 warianty ubezpieczenia AC:

 

 • wariant 10000 zł

W ramach niniejszego wariantu, zawarte ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu:

- szkód częściowych - do maksymalnej kwoty 10000 zł w ramach jednego okresu ubezpieczenia,

- szkody kradzieżowej - do wartości pojazdu, obliczonej na dzień kradzieży pojazdu (równej początkowej sumie ubezpieczenia podanej w ubezpieczeniu, pomniejszonej o rzeczywiste użytkowanie do dnia zdarzenia objętego ubezpieczeniem),

- szkody całkowitej - obliczane jak w przypadku szkody kradzieżowej.


 • wariant 5000 zł

W ramach niniejszego wariantu, zawarte ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu:

- szkód częściowych - do maksymalnej kwoty 5000 zł w ramach jednego okresu ubezpieczenia,

- szkody kradzieżowej - do wartości pojazdu, obliczonej na dzień kradzieży pojazdu (równej początkowej sumie ubezpieczenia podanej w ubezpieczeniu, pomniejszonej o rzeczywiste użytkowanie do dnia zdarzenia objętego ubezpieczeniem),

- szkody całkowitej - obliczane jak w przypadku szkody kradzieżowej.


 • wariant szkoda całkowita

 W ramach niniejszego wariantu, zawarte ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu:

- szkody kradzieżowej - do wartości pojazdu, obliczonej na dzień kradzieży pojazdu (równej początkowej sumie ubezpieczenia podanej w ubezpieczeniu, pomniejszonej o rzeczywiste użytkowanie do dnia zdarzenia objętego ubezpieczeniem),

- szkody całkowitej - obliczane jak w przypadku szkody kradzieżowej.

Płatność za polisę

 

Zgodnie z OWU, ustalenie wysokości składki następuje po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie taryfy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

 • Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo lub przy zastosowaniu półrocznego podziału płatności.
Wyłączenia odpowiedzialności

 

Zapis OWU wymienia wyłączenia odpowiedzialności w podziale na wyłączenia generalne i produktowe, do których należy zwolnienie od odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w przypadku, gdy m.in.:

- szkoda została wyrządzona umyślnie przez Ubezpieczonego,

- Ubezpieczony wyrządził szkodę wskutek rażącego niedbalstwa,

- Ubezpieczony lub uprawniony kierujący, w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Dodatkowo, zawarte w OWU wyłączenia produktowe wskazują na zwolnienie od odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń od szkód powstałych m.in:

- w pojazdach specjalnych i specjalnego przeznaczenia, zarejestrowanych za granicą, w pojazdach wykonanych w systemie gospodarczych (tzw. samy) i poza firmą producenta (tzw. składaki),

- w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny,

- w skutek strajków, zamieszek, działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, sabotażu lub aktów terroru.

 

Szczegółowe informacje dot. wyłączeń odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, są dostępne również poprzez kontakt z Zespołem Obsługi Klienta fitcasco:

- telefon 58 77 06 215,

- email obsluga.fitcasco@bikserwis.pl

 

Najczęściej zadawane pytania
dotyczące produktu fitcasco

 

Jakie czynności są wymagane do spełnienia po zawarciu ubezpieczenia w pakiecie fitcasco?

 

 • Do najważniejszych czynności wymaganych po zawarciu ubezpieczenia należą:

 

- konieczność dokonania opłaty (dane do przelewu, w tym nr rachunku bankowego oraz kwota są wskazane na dokumencie polisy),

- wypowiedzenie polisy ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela (jeżeli taka była) zgodnie z podstawą prawną opisaną w punkcie 3.1 poniżej,

- w przypadku wyboru ubezpieczenia AC konieczność przedłożenia zdjęć pojazdu zgodnie z Instrukcją wykonywania zdjęć do ubezpieczenia AC.

W jaki sposób wykonać zdjęcia pojazdu wymagane do ubezpieczenia AC?

 

 • Instrukcja wykonywania zdjęć do ubezpieczenia AC w fitcasco dostępna jest tutaj.

 

Powyższa instrukcja zawiera przykłady poprawnie wykonanych fotografii oraz ważne informacje w sprawie zawarcia ubezpieczenia AC dla pojazdów uszkodzonych.

Zdjęcia pojazdu po zawarciu ubezpieczenia można dostarczyć z wykorzystaniem:

- indywidualnego konta polisowego utworzonego dla klienta i jego polisy po zawarciu ubezpieczenia,

- adresu e-mailowego obsluga.fitcasco@bikserwis.pl.

 

Dopuszczalne formaty plików zdjęć: .jpg, .gif, .bmp, .png, .zip, .rar, .pdf, .doc, .rtf, .txt.

Wielkość pliku nie powinna przekraczać 10 MB.

 

 • W przypadku ubezpieczenia AC w jednym z dostępnych wariantów fitcasco, informujemy, iż zdjęcia ubezpieczanego pojazdu stanowią część dokumentacji ubezpieczeniowej, o której uzupełnienie prosimy po zawarciu polisy.
Czy można rozszerzyć zakres oferowanej ochrony?

 

 • Ubezpieczenie w ramach pakietu fitcasco dostępne jest tylko w zakresie i na warunkach definiowanych przez OWU.

 

Nie ma możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia do już zawartej polisy fitcasco. Można zawrzeć dodatkową polisę ubezpieczenia zawierającą tylko wybrane ryzyka, gdyż warunki produktu fitcasco akceptują wybór każdego z zakresów osobno. Oferta ochrony poszczególnych ryzyk została określona w OWU.

 

Jedyne ryzyko, które może być dokupione w trakcie trwania ochrony ubezpieczenia na zawartej polisie to Zielona Karta - więcej informacji dostępne w Zespole Wsparcia Klienta fitcasco pod numerem telefonu dostępnym w stopce strony.

Co oznacza szkoda całkowita?

 

 • Pojęcie szkody całkowitej jest definiowane w OWU.

 

Jest to kradzież całego pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, nie wyższej niż suma ubezpieczenia ustalona przy zawarciu ubezpieczenia w pakiecie fitcasco.

W jaki sposób zmienia się suma ubezpieczenia AC po szkodzie?

 

 • Szczegółowe informacje na temat sumy ubezpieczenia ubezpieczanego pojazdu w różnych wariantach fitcasco można odnaleźć w OWU.

 

W przypadku zarówno szkody częściowej jak i całkowitej, ustalona w pakiecie suma ubezpieczenia ulega każdorazowemu pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia). W momencie całkowitego wykorzystania sumy ubezpieczenia dla wybranego wariantu fitcasco, umowa w tym zakresie ulega rozwiązaniu.

 

Przykładowo: Zakupiony został wariant fitcasco 5000 zł i ubezpieczone auto uległo wypadkowi. Wybrany został wariant likwidacji szkody w sieci partnerskiej BIK, a warsztat dokonujący naprawy wskazał koszt naprawy w wysokości 3500 zł. Po dokonaniu naprawy na ubezpieczanym pojeździe zostaje 1500 zł do wykorzystania, przy likwidacji szkody częściowej w danym okresie ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ochrona dla poszczególnych ubezpieczeń?

 

  • Zakres terytorialny poszczególnych ubezpieczeń jest zależny od wykupionego pakietu.

 

OC – Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia,

 

Zielona Karta – Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina,

 

Autocasco - w granicach geograficznych Europy (w tym Polska). Z zastrzeżeniem, że na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wprowadza się udział własny w wysokości 1.000,00 zł,

 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - w granicach geograficznych Europy (w tym Polska),

 

Assistance – podstawowy zakres terytorialny obejmuje granice Rzeczypospolitej Polskiej. Rozszerzenie zakresu terytorialnego o granice geograficzne Europy zależne jest od wybranego pakietu ubezpieczeń.

Jaki jest zakres holowania w ubezpieczeniu Assistance?

 

 • Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia assistance można odnaleźć w OWU.


Holowanie pojazdu (gdy naprawienie nie jest możliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia) do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 500 km na terenie Polski. Zakres holowania, w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego poza granicami Polski, jest zależny od wybranego pakietu ubezpieczeń. Dodatkowo, zgłoszenie natychmiastowej pomocy drogowej jest możliwe już z miejsca zamieszkania - nie ma limitu dolnego odpowiedzialności (tzw. franszyza kilometrowa).

Jak mogę wprowadzić zmianę adresu zamieszkania lub numeru rejestracyjnego?

 

 • Zmiany danych na polisie ubezpieczenia można dokonać za pośrednictwem kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta fitcasco lub drogą mailową.

 

W celu wprowadzenia zmiany danych pojazdu prosimy o przedłożenie skanu dowodu rejestracyjnego. Jeżeli nastąpiła zmiana numeru rejestracyjnego i Klient jest w posiadaniu tymczasowego dowodu rejestracyjnego również należy go przedłożyć.


Telefon 58 77 06 215,

Email obsluga.fitcasco@bikserwis.pl
Jaka jest definicja urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą?

 

 • Definicja urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą jest wskazana w OWU fitcasco.

 

Urządzenie zabezpieczające pojazd przed kradzieżą spełnia warunki wynikające z OWU, m.in.:

- jest to niezależny, samodzielny, mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego,

- posiada on określoną klasę skuteczności,

- jest trwale zamontowany przez stację obsługi posiadającą odpowiednią licencję do montażu od producenta danego zabezpieczenia lub serwisowania zabezpieczeń antykradzieżowych,

- jest sprawny w dniu montażu lub stanowi fabryczne wyposażenie pojazdu.

 

 • Urządzeniem zgodnym z definicją nie jest mechaniczna i elektromechaniczna blokada kierownicy, zamki w drzwiach pojazdu i stacyjka.

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w definicji dostępnej w OWU fitcasco.

 

Inne ważne kwestie
dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

 

 • Zgodnie z przepisami prawa, aby złożone wypowiedzenie było skuteczne, konieczne jest zachowanie formy pisemnej  składanego oświadczenia.

 

 Wypowiedzenie ubezpieczenia obowiązkowego OC jest prawnie wiążącym oświadczeniem woli, możliwym do złożenia w 3 formach prawnych, definiowanych ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - zwanej dalej Ustawą OC.

 

1) Wypowiedzenie ubezpieczenia w związku z końcem ochrony na dotychczasowej polisie (art. 28 ust.1 Ustawy OC) - wypowiedzenie z tej podstawy prawnej należy wysłać do dotychczasowego towarzystwa ubezpieczeń najpóźniej na jeden dzień przed końcem dotychczasowej polisy. Dla potrzeb weryfikacji skuteczności wypowiedzenia bierze się pod uwagę datę nadania dokumentu (list polecony, adres e-mail),

2) Wypowiedzenie ubezpieczenia w związku z posiadaniem podwójnego ubezpieczenia OC (art. 28a ust. 1 Ustawy OC) - ten rodzaj wypowiedzenia jest stosowany w przypadku jednoczesnego posiadania wznowionego automatycznie ubezpieczenia u dotychczasowego towarzystwa ubezpieczeń oraz nowo zawartej polisy OC. Rozliczenie dotychczasowego ubezpieczenia następuje z końcem daty, z którą zostało nadane pismo z wypowiedzeniem, a dotychczasowy ubezpieczyciel ma prawo naliczyć opłatę za każdy dzień trwania polisy do momentu nadania pisma z wypowiedzeniem.

3) Wypowiedzenie ubezpieczenia w związku z zakupem pojazdu objętego ubezpieczeniem OC, zawartym przez poprzedniego właściciela (art. 31 ust. 1 Ustawy OC) - ten rodzaj wypowiedzenia jest stosowany w przypadku woli rozwiązania polisy OC przepisywanej na nabywcę pojazdu po poprzednim właścicielu. Rozliczenie dotychczasowego ubezpieczenia następuje z końcem daty, z którą zostało nadane pismo z wypowiedzeniem, a dotychczasowy ubezpieczyciel ma prawo naliczyć opłatę za każdy dzień trwania polisy do momentu nadania pisma z wypowiedzeniem, która jest pomniejszona o składkę opłaconą lecz niewykorzystaną przez zbywcę pojazdu. 

 

 • Wzór dokumentu wypowiedzenia do pobrania
Formy odstąpienia od zawartego ubezpieczenia

 

 • Klientom, będącym konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni.

 

Powyższy termin stosowany jest:

- od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub

- od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art 39 ust. 1 w/w ustawy, o ile jest to termin późniejszy.

 

Dla potrzeb weryfikacji skuteczności nadesłanego oświadczenia, przyjmuje się datę jego nadania.

 

 • Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej.

 

Dostępna jest również forma odstąpienia od zawartych na ubezpieczeniu ryzyk dobrowolnych (m.in. AC, Assistance, NNW), zgodnie z zasadami z OWU.

Zgodnie z OWU fitcasco, Ubezpieczający może złożyć odstąpienie:

1) poprzez formularz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń

2) telefonicznie - poprzez infolinię Zakładu Ubezpieczeń

3) pisemnie - na adres siedziby Zakładu Ubezpieczeń

 

 • Wzór dokumentu odstąpienia do pobrania
Zmiana właściciela / sprzedaż / demontaż pojazdu

 

 • Zbywca pojazdu zgodnie z treścią Ustawy OC (patrz pkt 3.1), ma obowiązek poinformować zakład ubezpieczeń o zmianie właściciela w terminie 14 dni.

 

 Informacja o takiej zmianie powinna zawierać dane nowego właściciela pojazdu, w tym w szczególności:

 

- dane osobowe lub identyfikacja podmiotu będącego nabywcą pojazdu:

a) dla osoby fizycznej - imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym,

b) dla osoby prawnej - nazwa podmiotu, NIP, REGON, adres siedziby.

- dane pojazdu będącego przedmiotem umowy/aktu zmieniającego własność,

- datę, z którą nastąpiło przekazanie własności.

 

Najczęściej stosowanym dokumentem potwierdzającym wskazaną zmianę jest umowa sprzedaży lub faktura VAT.
Taki dokument należy przesłać bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

 

  • Demontaż pojazdu zgodnie z zapisami ustawy OC (patrz pkt 3.1) oraz OWU fitcasco jest podstawą do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia.

 

Najczęściej stosowanym dokumentem potwierdzającym złomowanie pojazdu jest zaświadczenie o demontażu pojazdu z punktu złomowania lub decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu, wydana przez odpowiedni Urząd, z określoną w treści dokumentu faktyczną datą demontażu.
Taki dokument należy przesłać bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

 

Skontaktuj się z nami

58 77 06 215

pon-pt 09:00-17:00

fitcasco@bikserwis.pl


Zgłoś szkodę

58 55 49 949

infolinia całodobowa

likwidacjaszkod@bikserwis.pl